Korpsets historie

Haukeland / Kronstad Skolekorps

100 år

1923 – 2023

Historien bak Haukeland/Kronstad skolekorps er litt komplisert fordi dagens korps er en sammenslutning av to tidligere skolekorps. Denne sammenslutningen skjedde i 1986.

Linjene for begge korpsene går helt tilbake til 1909, med enkelte avbrudd. Det har derfor ikke vært helt enkelt å fastslå nøyaktig hvor lenge korpset har vært i live, men styret har – etter litt diskusjon fram og tilbake – kommet til at vi trygt kan feiere et 90-års jubileum. Dette er korpsets røtter som legger premissene for jubileet.

Fra Solheim til Kronstad

I samband med 25-årsjubileet for Kronstads skoles skolekorps i 1972 ble det skrevet et kort notat om korpsets bakgrunn. Her følger et sammendrag fra dette notatet som er undertegnet med ”styret”:

Ved oppryddingen ved Solheim skole i 1946 etter tyskernes herjinger fant man på loftet 10-12 gamle instrumenter. I overlærerens skrivebord fant man gamle kassabøker, og det viktigste av alt – en bankbok. De fleste lærerne som var nye i 1946, hadde ikke anelse om at det hadde eksistert et guttemusikkorps ved skolen, og de eldre hadde bare svake erindringer. Men kassaboken fant man! Det var en glosebok som forteller oss at korpset sannsynligvis startet i 1909. Der finner vi notert gaver fra de fleste firmaer i Solheimsviken. De har spyttet i både med 5 og 10 kroner, ja firmaet G. M. Bruun har vært så raus at de har bevilget 20 kroner.

I denne oppryddingen fant man et fotografi fra 1910. Det forteller oss at Solheimvikens unge musikkorps hadde vært ute og spilt under sin dirigent Andreas Stenestø.

Solheimsvikens unge musikkorps 1910

Den 27. okt. 1919 finner vi den siste innbetaling av kontingent fra en gutt – 30 øre. Det var ukekontingenten. Antakelig har korpset da «gått i suppe», kan vi lese. Det var bl.a. vanskelige økonomiske tider som trolig tok det lille overskuddet i familienes økonomi som fram til da hadde tillatt kontingent til korpset

Men korpset kom i gang igjen, uten at vi blir opplyst om eksakt hvilket år, men trolig omkring 1923 – 25.

Da krigen kom i 1940, opphørte all korpsvirksomhet ved skolene i Bergen. 17. mai kunne jo ikke feires med guttekorpsenes marsjer – ja, det var bare gutter som fikk spille i korps den gang – og det nye regimet skulle ikke få bruke korpsene til å spille marsjer for seg, så de valgte å legge seg ned.

I 1947 ble korpset stiftet på nytt. Korpsets historie i de neste 25 år fram mot overføringen til Kronstad i 1972 har var rik og mangfoldig. Det deltok på alle landsstevner som ble holdt siden krigen. I forbindelse med disse stevnene foretok korpset ofte langturer – til Sverige. rundt Sørlandet, gjennom Gudbrandsdalen og Sogn o s v. ”Mest glansfull var vel turen Danmark rundt og Nord-Norge turen”, står det. Det understrekes der at det har vært ”en glede å kunne si at korpsmedlemmene på alle turer de har deltatt i, lange eller korte, har vist en enestående disiplin, slik at reiselederne ved hjemkomsten har kunnet glede foreldre og foresatte med hyggelige rapporter om turen. De store har hjulpet de små til rette i gemyttlige og hyggelige former”.

Solheim Skoles Guttemusikkorps 1953

Kronstad skoles musikkorps var altså en direkte fortsettelse av Solheim Skoles Guttemusikkorps. Korpset fikk sitt nye navn i forbindelse med at gamle Solheim skole ble revet og elevene overført til Kronstad Skole. Et par år tidligere var det imidlertid besluttet at piker skulle kunne opptas, så også av den grunn var det nødvendig med en navneforandring. ”Og la oss med en gang si at det kvinnelige innslag har vært vellykket”, kan historie-notatet slå fast.

Skulle man være tradisjonsbundet – uten å legge for my vekt på eksakte årstall og fysisk plassering – kan vi trygt slå fast at Kronstad skoles musikk korps var et av de eldste i Bergen.

Korpset ble adoptert av den norske Marine, Vestlandet, med admiral Aimar Sørensen som gudfar. Korpset var dessuten et av de første i Bergen som dannet støtteforeninger av foreldre – med både mødreforening og fedrelag – uten at det går klart fram hva arbeidsdelingen mellom dem gikk ut på. Begge var til uvurderlig støtte, ikke minst når det gjelder de økonomiske problemer, for det er det alltid i et korps. Notatet avsluttes med følgende: ”De faste tilskuddene fra Bergen kommune, som forøvrig har steget de siste årene, har vært særlig velkomne, og vi håper kommunen fortsatt vil se med velvilje på driften, selv om den nå er blitt så meget større og har fått flere korps å støtte”.

Kronstad Skoles musikkorps 1970

Haukeland skoles musikkorps

I jubileumsboken i ”Haukeland skole 150 år 1846 – 1996” kan vi finne følgende fra Erik Brekkes framstilling av skolekorpsets historie, i utdrag:

I likhet med korpset fra Solheim-Kronstad slår forfatteren fast at Haukeland skoles musikkorps har en lang historie i nasjonal målestokk. Det startet i 1909 – altså på samme tid som det første guttekorpset ved Solheim skole. I denne tiden fram til 1920 hadde dette korpset i likhet med korpset ved Solheim skole Andreas Stenestø som dirigent, og i 1920 led det samme skjebne: Korpset ble nedlagt. Det var altså korpskrise både ved Solheim skole og ved Haukeland skole.

Men 5. februar 1923 starter korpset opp igjen – og det er denne datoen som ifølge Brekke regnes som stiftelsesdatoen. Det passer godt med at vi i år markerer 100-årsjubileet.

Haukeland Skoles musikkorps 1932

Årene fram til krigsutbruddet var gode arbeidsår for korpset med en aktiv mødreforening. Men til liks med Solheim-korpset la det ned sin virksomhet under krigen. Ved utbruddet av freden i 1945 var alle instrumenter og noter gått tapt. ”Det var en tøff tid for de som påtok seg oppgaven å få liv i korpset på nytt. Det ble satt i gang en aksjon for å skaffe tilveie nye instrumenter. Fra loft og klesskap dukket det fram instrumenter som til sammen utgjorde den første spiren til et nytt korps. Noen instrumenter fikk en kjøpe av Brannkorpset”. Sammen med flittige foreldre og dyktige dirigenter førte den mangeårige formannen Ewald Aug. Brekke korpset fram til å bli ”et ledende korps i Bergen, både når det gjaldt musikalsk kvalitet og antall medlemmer”.

Tidsrommet fra slutten av femtiårene til midten av sekstiårene ble en gullalder for også dette korpset. ”Mødre og fedre støttet opp økonomisk, de påtok seg oppgaven som ledere”. Men dette forandret seg radikalt etter hvert med økende konkurranse fra andre fritidsaktiviteter. ”I tillegg ønsker flere og flere familier å bruke helgene til annet enn stevner og konserter. De fikk råd til å kjøpe landsted og til å foreta reiser i inn- og utland i egen bil. Kjernefamilien ble sterkere prioritert enn et større fellesskap”. ”Foreldre hadde ikke lenger tid til å samle inn de store summene som skulle til for å holde et korps i drift”.

Med andre ord, uten at det blir sagt direkte i jubileumsboken: Kommunen kunne gjerne tatt et større økonomisk ansvar for korpsene – gjerne gjennom skolene og slik integrere det sterkere i sitt ansvar for elevenes musikalske utvikling, individuelt så vel som i det uvurderlige fellesskap som et korps gir.

Haukeland + Kronstad = sant!

Konsekvensen av dette ble et samarbeid mellom Haukeland skolekorps Kronstads skoles skolekorps om et felles korps.

Vi har altså en sammenslutning av to korps, begge med en ”ærerik historie mellom byens største og beste”. Den gamle konkurransen mellom de to (gutte)korpsene ble nå ”blåst bort”. ”Nå spiller de sammen”.

100 år!

Styret har altså kommet fram til at vi trygt kan feire 100 år. Regnestykket, som altså ikke er helt matematisk, ser slik ut:

Med ny stiftelsesdato for Haukeland skoles skolekorps i 1923 og omtrent samtidig for Solheim skole skolekorps utgjør det 100 år i år, helt eksakt. Men vi må trekke fra ca 6-7 år for krigen og de første fredsårene. Men da må vi samtidig kunne legge til de litt usikre årene fra om lag 1909-10 til 1919-20 da begge korpsene ”gikk i suppe” inntil videre.

Konklusjon: Vi er på trygg grunn når vi nå feirer 100 år!

Jubileumsmedalje 90 år
PAGE TOP